Mức lương tối thiểu ở Canada áp dụng cho các tỉnh – Cập nhật mới nhất

Muốn biết mức lương tối thiểu tính theo giờ ở các tỉnh/thành phố ở Canada là bao nhiều thì bạn hãy xem phía dưới

Bộ tài chính Canada công bố mức lương cơ bản tối thiểu của các tỉnh, vùng của Canada áp dụng hiện nay. Đây là mức lương tối thiểu người lao động ở Canada nhận được. Dựa vào mức lương này các bạn du học sinh hoặc lao động có thể căn cứ để thỏa thuận lương.

Bảng mức lương tối thiểu được áp dụng cho từng tỉnh ở Canada

Province/Tỉnh Minimum Hourly Wage/Lương tối thiểu theo giờ Notes/ghi chú (đơn vi tiền Canada CAD)
Alberta $15.00 CAD Effective as of October 1, 2018 (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018).
British Columbia $13.85 CAD Effective as of June 1st, 2019. The minimum wage in B.C. will further rise to $14.60 on June 1st, 2020 and to at least $15.20 on June 1st, 2021. View more information (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Mức lương tối thiểu tại B.C. sẽ tiếp tục tăng lên $ 14,60 vào ngày 1 tháng 6 năm 2020 và ít nhất là $ 15,20 vào ngày 1 tháng 6 năm 2021).
Manitoba $11.35 CAD Effective as of October 1, 2018. On October 1, 2019 the minimum wage in Manitoba will rise to $11.65. View more information (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, mức lương tối thiểu ở Manitoba sẽ tăng lên $11,65).
New Brunswick $11.50 CAD Effective as of April 1, 2019. The minimum wage is adjusted annually on April 1 relative to the Consumer Price Index (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hàng năm vào ngày 1 tháng 4 so với Chỉ số giá tiêu dùng).
Newfoundland & Labrador $11.40 CAD Effective as of April 1, 2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019).
Northwest Territories $13.46 CAD Effective as of April 1, 2018. The regulation in N.W.T. does not specify that there must be an annual increase (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. Quy định trong N.W.T. không xác định rằng phải có tăng hàng năm).
Nova Scotia $11.55 CAD Effective as of April 1, 2019. In 2020 and 2021 the minimum wage in N.S. will increase by about 55 cents each year (Có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019. Năm 2020 và 2021 mức lương tối thiểu ở N.S. sẽ tăng khoảng 55 xu mỗi năm).
Nunavut $13.00 CAD Effective as of April 1, 2016. The minimum wage is reviewed annually on April 1 (Có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2016. Mức lương tối thiểu được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4.)
Ontario $14.00 CAD Effective as of January 1, 2018. Starting in 2020, the minimum wage rates may increase annually on October 1 of each year (Có hiệu lực kể từ ngày 1/1/ 2018. Bắt đầu từ năm 2020, mức lương tối thiểu có thể tăng hàng năm vào ngày 1/10 mỗi năm).
Prince Edward Island $12.25 CAD Effective as of April 1, 2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019).
Quebec $12.50 CAD Effective as of May 1, 2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2019
Saskatchewan $11.06 CAD Effective as of October 1, 2018. The minimum wage in Saskatchewan will increase to $11.32 an hour on October 1, 2019. The minimum wage is adjusted annually on October 1st each year relative to the Consumer Price Index (Có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2018. Mức lương tối thiểu tại Saskatchewan sẽ tăng lên $11,32 một giờ vào ngày 1/10/2019. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hàng năm vào ngày 1/10 mỗi năm so với Chỉ số giá tiêu dùng).
Yukon $12.71 CAD Effective as of April 1, 2019. The minimum wage is adjusted on April 1 of each year relative to the Consumer Price Index (Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 4 mỗi năm so với Chỉ số giá tiêu dùng.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *